Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: wetten en regels

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

wetten en regels

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Richard Schreurs

Zondag 16 februari 2014
Vandaag geen preek van de week zoals u die gewend bent.
Het evangelie is bovendien zo duidelijk dat er nauwelijks iets aan toe te voegen is:
“Wetten en regels zijn er omwille van de mens en niet omgekeerd."

Als een wet aan mensen te kort doet komt hij te vervallen of moet aangepast worden. Zo simpel is dat.

Ik wil u vandaag even bijpraten over iets heel anders.

We hebben er samen voor gekozen om de gelovige gemeenschap die onze Antoniusparochie was niet zo maar te laten opheffen en zijn er daarom mee verder gegaan in een onafhankelijke stichting “Antonius in Beweging”.
Die staat of valt natuurlijk met de betrokkenheid van al degenen die zich daarbij hebben aangesloten en wij zijn daarmee gaan staan in een lange rij van parochies die eenzelfde weg zijn ingeslagen, voor een deel ook in afwachting van een veranderd klimaat in de bisdommen.
Sommige van die stichtingen bestaan al meer dan 40 jaar en zijn soms opgericht toen het Tweede Vatikaans Concilie officieel de nek werd omgedraaid.
Of Antonius in Beweging het 40 jaar of meer volhoudt weten we natuurlijk niet en ook niet of dat nodig zal blijken op termijn, maar van meet af aan was er bij vele aangesloten leden enige twijfel over het voortbestaan op termijn.
Wat gebeurt er als pastor van Laar of Gusie komen uit te vallen, om over mijzelf maar niet te spreken: ik ben 77 jaar oud en heb op dit ondermaanse niet het eeuwig leven?
Terwijl enige spirituele en deskundige inbreng steeds noodzakelijk zal zijn.. Die vraag heeft mij vanaf het begin bezig gehouden zonder er een antwoord op te hebben, Tot kort geleden, want er is een antwoord! Daartoe een korte inleiding:
Pastor van de Laar kreeg kort geleden bij Vitalis, waar hij voor een halve baan werkt, een volledige baan aangeboden.
Die heeft hij niet aangenomen omwille van Antonius in Beweging. Dat is prachtig!
Er werd vervolgens een advertentie geplaatst om die halve baan te kunnen invullen.

En wat bleek: Er meldden zich meer dan 70 sollicitanten.
Dat waren allemaal pastoraalwerksters en –werkers, diakens en zelfs priesters.
Allemaal mensen bewogen en deskundige mensen die door het bisdommelijk beleid in ons land aan de kant geschoven zijn of in elk geval in de verdrukking zijn geraakt.
Dat betekent dus dat er overvloedig aanbod is om hier deskundige en spirituele taken over te nemen.
Het is, naar het zich laat aanzien, voorlopig hier niet aan de orde, maar het geeft toch een enorm geruststelling en dat geeft een goed gevoel.
Het belangrijkste is en blijft natuurlijk de warme betrokkenheid van velen, zoals u, die hier aanwezig bent, maar het is toch een echte geruststelling voor mij en ook voor u, voor ons allemaal.
We kunnen vol vertrouwen voortgaan op de ingeslagen weg.
Paus Franciscus pleit telkens weer voor het behoud van de kleine gelovige gemeenschap in tegenstelling tot opgelegde fusie.
We zitten helemaal op zijn lijn.

Of de bisschoppen in Nederland die lijn op een keer zullen overnemen, weten we niet.
Het zou wel mooi zijn.
Als hun fusies geen groot succes worden dan hopen we mettertijd te kunnen zeggen: Geen nood, wij zijn er nog; de boodschap, woorden en daden van Jezus Christus, kunnen voortgang vinden.


Iedereen is welkom.
Het is dus met een gerust hart dat wij ook vandaag weer gelovige gemeenschap kunnen vieren.

Amen
Matteüs 5,17-37

Jezus sprak tot zijn leerlingen: Denk niet dat lk gekomen ben om de Wet of de Profeten af te breken.
Ik ben niet gekomen om af te breken, maar om te vervullen.
Want lk verzeker jullie; eer hemel en aarde vergaan, zal er niet een punt of komma van de wet afgaan voor het allemaal gebeurd zal zijn.
Wie een van die geringste geboden ontkracht en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen.
Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen.
Want lk zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet meer betekent dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan.
Jullie hebben gehoord dat tot de ouden gezegd is: U zult niet doden.
Wie doodt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht.
Maar lk zeg jullie: ieder die zijn broeder een kwaad hart toedraagt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Wie "leeghoofd" zegt tegen zijn broeder, zal uitgeleverd worden aan het Sanhedrin.
En wie "domkop" zegt, zal uitgeleverd worden aan het hellevuur. Dus als je je offergave naar het altaar brengt, en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave daar voor het altaar achter, en ga je eerst verzoenen met je broeder en kom dan terug om je offergave te brengen.
Wees je tegenpartij welgezind zolang het nog kan en zolang je met hem onderweg bent, opdat je tegenpartij jou niet uitlevert aan de rechter, en de rechter aan de gerechtsdienaar, die je in de gevangenis zet.
lk verzeker je, je zult daar niet uitkomen voor je de laatste cent hebt betaald. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult geen echtbreuk plegen.
Maar lk zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Maar als je rechteroog je doet struikelen, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam in de hel wordt gegooid.
En als je rechterhand je doet struikelen, hak haar dan af en gooi haar weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam naar de hel gaat.
Ook is er gezegd: Wie zijn vrouw verstoot moet haar een scheidingsbrief geven.
Maar ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar tot echtbreuk, en wie trouwt met een vrouw die is verstoten, pleegt echtbreuk.
Verder hebben jullie gehoord dat tot de ouden gezegd is: U zult uw eed niet breken, maar u houden aan uw eed voor de Heer.
Maar ik zeg jullie helemaal niet te zweren. Niet bij de hemel, omdat die de troon van God is.
Niet bij de aarde, omdat die zijn voetbank is. Niet bij Jeruzalem, omdat dat de stad is van de grote koning.
Zweer ook niet bij je eigen hoofd, omdat je niet een haar wit of zwart kunt maken.
Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl