Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Oud-Nieuwjaar 2008

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Oud-Nieuwjaar 2008

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

De overgang van het oude naar het nieuwe jaar is een geschikte aanleiding om heel even terug te kijken, maar voor onze parochie toch vooral om vooruit te zien. Over het verleden is het afgelopen jaar al heel wat gezegd. Laat me nog even samenvatten: De sluiting van de Lidwinaparochie die het bisdom 26 jaar geleden al had bedacht hebben we door de medewerking van velen kunnen uitstellen. Daarom kon in al die jaren een overvloed aan dankbaarheid worden opgebouwd: dankbaarheid naar de kerkbestuurders, naar de kosters, de koren, de werkgroepen en zeker ook naar al degenen die door hun deelname aan de kerkdiensten het bestaansrecht van deze parochie hebben gerechtvaardigd. Met een heel goed gevoel kunnen we terugkijken op de voorbije kerstdagen. Maar we ontkomen er niet aan om naar het heden en naar de toekomst te kijken en wat zien we dan:
De vitaliteit van de parochie, met inbegrip van mij als pastoor, is met het toenemen van de leeftijd nu van dien aard dat we voor vrijwel alles aangewezen zijn op de inzet van parochianen uit de Antoniusparochie. Daarom is, natuurlijk in overleg met het bisdom, besloten om de Lidwinaparochie te doen overvloeien in de Antoniusparochie. Zoals u misschien weet is de bisschop van plan  in de komende jaren het aantal van 200 parochies terug te brengen tot ongeveer 60 parochies. Eigenlijk worden parochies niet opgeheven, maar vloeien over in een andere parochie. Dat geldt ook voor onze Lidwinaparochie. Zeker in de aanvang komt het er dus op neer dat we geen kerkdiensten meer houden in dit kerkgebouw, maar dat de lidwinaparochie gaat “kerken” in de Antoniuskerk. Op 21 juni van het komende jaar zullen we hier de laatste kerkdienst houden. Daarop vooruitlopend zullen we op 8 februari geen kerkdienst hier houden maar, naar we hopen, met alle betrokken Lidwinaparochianen bij  de Antoniuskerk onze opwachting maken. Op 31 mei, met Pinksteren, doen we dat omgekeerd: de Antoniusparochianen komen naar hier. De samenwerking in de werkgroepen is al bijna compleet. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat ikzelf al bijna 20 jaar ook pastoor ben voor de Antoniusparochie.
Het in elkaar schuiven van de besturen zal nog wel wat langer duren.
De vraag komt natuurlijk bij u op: bij welke parochie behoor ik straks? In beginsel blijft u bij de Lidwinaparochie die kerkt in de Antoniuskerk en we gaan er van uit dat u straks bij de Antoniusparochie wilt behoren, tenzij u zelf uitdrukkelijk aangeeft een andere keuze te maken. Door Lidwinaparochianen die moeilijk ter been zijn zal misschien wel de keuze voor de Odulphuskerk gemaakt worden. Met de auto is de Antoniuskerk echter beter bereikbaar doordat daar volop parkeerplaats is. Misschien zijn er nog andere argumenten die uw keuze bepalen. De sfeer in de Odulphuskerk is duidelijk anders dan de sfeer hier zonder daar iets op af te willen dingen. Als u zich hier goed thuis gevoeld hebt zult u zich ook in de Antoniuskerk thuis voelen; de sfeer en de voorgangers daar zijn dezelfde als die u hier gewend bent. Over de aanvangstijden van de kerkdiensten straks moeten we nog goed nadenken.
Het zal u ook wel interesseren wat er met de gebouwen en de grond hier gebeuren gaat. Voorbarige uitspraken hierover zouden een goede zakelijke afwikkeling alleen maar kunnen verstoren. We kunnen wel al zeggen dat de GKV( Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) die nu van ons beperkt gebruik huurt, in de voorste gelederen staat van geïnteresseerden. Voor hen zijn de mogelijkheden van extra voorzieningen voor catechesatie en andere bijeenkomsten van groot belang. Het gebouw wordt hoe dan ook niet afgebroken. Over de pastorie en de grond daaromheen heeft een projectontwikkelaar zich creatief gebogen. In afwachting van goedkeuring door het bisdom staat intentieverklaring voor de deur. Voor een en ander is medewerking c.q. goedkeuring van de Gemeente onontbeerlijk, maar wellicht hebben we door ons geduld met de gemeentelijke plannen wel wat krediet opgebouwd.
Boven alle kerkstructurele en zakelijke aspecten is natuurlijk  houding en betrokkenheid van gelovige mensen van belang. Waartoe zijn wij met enkele duizenden katholieken in staat en waar staan wij voor? Het links en rechts verrijzen van moskeeën laat zien waar anderen voor staan. Het GKV laat zien waar zij voor staan met hun 225 gezinnen, hoe weinig bezwaar zij zien in een stukje auto rijden of fietsen. Waar staan wij voor, nu en in de tijd die komt?
Sta mij toe dat ik laat weten meer vertrouwen te hebben in datgene waartoe betrokken gelovigen in staat zijn dan in wat voor organisatorische maatregelen van wie danook. Of die krachten zullen worden aangewend, of die zich eindelijk weer zullen laten horen en zien, dat zal bepalend zijn. Of zoiets als komend jaar een gelukkig jaar zal worden hangt af van veel factoren, maar de belangrijkste daaronder is toch wel of we het geluk ook naar ons toe weten te halen. Zo ja, dan wordt het een gelukkig nieuw jaar. Dat is mijn wens.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl