Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: 'heilige' familie

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

'heilige' familie

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

De kerstboom staat er nog en de kaarsjes en lampjes en slingers houden het sprookje van kerstmis nog even overeind. Het kerstverhaal was trouwens helemaal geen sprookje. Alle engelengezang kon het verhaal van ene jonge gezin, dat zelf maar moest zien hoe vervoer en een onderdak te regelen omdat de ambtelijke molen had bedacht dat ze zich ver weg moesten laten registreren, dat kon de diepe zucht om dit gedoe van hogerhand niet overstemmen. Wat ons betreft had het verhaal van die eerste martelaar Stefanus - op tweede kerstdag- en het verhaal van vandaag over dat gezin dat meteen mag meedraaien in de gewone gang van zaken, wat ons betreft had dat nog wel even mogen wachten. Maar het is niet anders.
Ouders herkennen dit wel: Eerst de spanning en daarna de euforie van een voorspoedige bevalling. Een sprookje mag het even lijken , maar is het niet. Die late voeding en die buikkrampjes midden in de nacht. Daar hangt niet veel glitter aan. Jaren later vragen ze zich af: “Hoe hebben we dat aan gekund?” Prachtig om te zien hoe zo’n kind zich vervolgens ontwikkeld. De zorg houdt gelijke tred ermee: inschrijven, consultatiebureau, inenten enzovoorts.
Het verhaal is zo oud als het evangelieverhaal van vandaag en nog ouder. Maria en Jozef zijn allang teruggekeerd naar de gewone dingen van de dag en vervullen de verplichtingen die van hen verwacht worden. Die voorspellingen van Simeon daar in die tempel van Jerusalem dat was natuurlijk prachtig en van die profetes Hanna ook al. Optimistische familieleden en vrienden zien meteen dat kleine het nog ver zal schoppen, ja zelfs boven de middelmaat zal uitsteken, maar dat het allemaal niet gloria-victoria zal zijn ligt natuurlijk voor de hand. Jonge ouders hebben daar zo hun eigen gedachten bij: “Wat moet je hier mee in de opvoeding van de komende jaren.
Het zal hun niet meer loslaten, ze bewaren het in hun hart, ze hopen er het beste van, ze maken er het beste van, ze vertrouwen er maar op dat hun wegen en de wegen van hun kind Gods wegen zullen zijn.
Overal waar dit zo is heb je een heilige familie. Mij lijkt dat er dus nogal wat heilige families zijn, maar zeker weet ik dat niet, want er is veel veranderd in wat wij in onze dagen een gezin noemen. Ze werken met z’n tweeën en het kind is in de crèche. De ouderlijke warmte in het weekend wordt verdubbeld, want het kind en zijzelf moeten het daar van hebben. Profeten komen ze verder weinig tegen, behalve de kinderarts, de leerkracht, de CITO-toetsen en –testen en zo meer. Als er maar warme liefde in de planning ziet komt het wel goed. Toen gezinnen van 6 of zelfs meer kinderen geen uitzondering waren kwam het goed zonder die profeten want het hing aan elkaar van saamhorigheid, verdraagzaamheid en begrip.
Op deze dag, die kerkelijk te boek staat als de dag van de “heilige familie” laten we niet alleen onze gedachten, maar vooral onze gebeden gaan naar al die ouders en kinderen in onze totaal veranderde wereld. We zullen maar niets profeteren, we mogen wel hopen, vertrouwen en het beste er van maken om toch nog wat heilige families in stand te houden, waar de saamhorigheid, de verdraagzaamheid, respect en begrip nog gekoesterd worden, Amen


Lucas 2,22-40
Toen de tijd gekomen was om zich volgens de wet van Mozes te reinigen, brachten Maria en Jozef Jezus naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat: Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd, en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven. Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon; het was een rechtvaardige en vrome man; hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte heilige Geest. Door de heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien. Door de geest geleid ging hij naar de tempel. Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden: 'Nu, Meester, laat U, zoals U gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan; want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël.' Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van Hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: 'Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn - ook door uw ziel zal een zwaard gaan - en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat. Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig. Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen; ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat Hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl