Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: leraren

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

leraren

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs / A van Abeelen

Vanaf de eerste kreet na onze geboorte kregen we een lerares toegewezen in de persoon van onze moeder. Zij leerde ons de eerste beginselen van de taal, netjes en niet te gulzig drinken en nog veel meer. De leraar, de vader, was er ook al heel vroeg en misschien heeft hij ons wel het blokken stapelen bijgebracht en , o ja, nog een heleboel meer. Er is nogal verschil in kwaliteit van dit leraarschap ; in onze tijd menen sommigen dat je dit niet ongediplomeerd mag uitoefenen, maar ouders laten deze taak niet graag door anderen annexeren en dat is waarschijnlijk maar goed ook. De invloed op kinderen vooral in de vier levensjaren schijnt onvergelijkelijk groot te zijn, maar er komt een moment dat kennis, kunde en tijd van de ouders te kort schieten. Op de onvermijdelijke, echte school wordt de gediplomeerde leraar of lerares gepresenteerd en ook daar van is de invloed niet te onderschatten. Ook daar is het verschil in kwaliteit groot, maar we moeten het er mee doen. Van een leraar valt heel wat te leren door wie dat wil.

Nochtans, leerlingen zijn al even verschillend. Dan blijkt, wat er al vanaf het begin in zat, dat sommige leerlingen nauwelijks toegankelijk zijn voor wat een ander hen wil bijbrengen. Ze proberen alles zelf uit te vinden en verliezen dus tijd omdat er al veel is uitgevonden vóór hen. Toch zal een goede leraar die onderzoekingsdrang stimuleren, want hij geeft grote lijnen aan, wijst de richting en corrigeert hier en daar. De goede leerling is niet degene die alleen maar nadoet wat de leraar(of lerares natuurlijk) heeft voorgedaan. Stel u voor: iemand heeft voorgedaan hoe pijl en boog te construeren. Als daarna niemand meer had geprobeerd daar wat verbetering, ontwikkeling en zo meer aan toe te voegen dan liepen we nog steeds met pijl en boog rond.

Over leraar en leerling, daarover gaat het evangelie van vandaag. Trouwens, er is in de evangelies voortdurend sprake van leerlingen en Jezus die dus hun leraar is. Die verhouding sluit helemaal aan bij wat wij in ons dagelijks leven gewend zijn. Wij hebben ook vaak kunnen kiezen voor deze of gene leraar. Dat deden we echt niet alleen op grond van zijn of haar kennis, maar dat had te maken met de hele persoon. Vandaag wordt ene Matteus, een belastinginner, aangesproken. Hij wordt kennelijk gegrepen door de betrokkenheid, de geestkracht of geestdrift en de oprechtheid waarmee Jezus zijn boodschap uitdraagt en met daden onderstreept. Menigeen van ons heeft ooit het beroep gekozen in het vak dat door die geestdriftige en bewogen leraar werd gedoceerd. Zo was het ook met de leerlingen van Jezus en zeker ook met dat elitegroepje, die wij de apostelen noemen. Daarna zijn nog duizenden en miljoenen mensen aangesproken om zijn leerling te worden en die waren heel verschillend en de aanleiding waarom zij zich hebben aangesloten was en is ook heel verschillend. Stel u voor dat die allemaal alleen maar nagedaan zouden hebben wat Jezus indertijd voor deed. Dan was de ziekenzorg en de zorg voor gehandicapten, ouderen en kinderen nog even primitief als toen. Dat was niet de bedoeling. Jezus gaf de richting aan, gaf de geestdrift( “zijn Geest “ zeggen we plechtig) door de bewogenheid en het motief. “We zijn kinderen van dezelfde Eeuwige God, die mensen van houdt, zoals een goede vader doet. Laat je leiden door diezelfde liefde.” Maar dan begint het pas, want nu moet dat gestalte krijgen in onze tijd. Als de richting en de geestdrift eenmaal is overgenomen dan is de rest voor ons en die zal zich steeds weer verder ontwikkelen. Onze leraar, Jezus Christus heeft ons veel geleerd en daar kunnen we op teruggrijpen, maar vervolgens is het voor ons en er is nog een heleboel te doen en dat zal nooit precies hetzelfde zijn als gisteren. Amen

uit het Evangelie volgens Matteiis 9,9-13

Toen Jezus verder ging, zag Hij iemand bij het tolkantoor zitten, die Matteus heette, en zei hem: Volg mij.' Hij stond op en volgde Hem. Nu kwamen er, bij een maaltijd in zijn huis, vele tollenaars en zondaars aan tafel, samen met Jezus en zijn leerlingen. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?' Hij hoorde dat en zei: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel. Ga heen, u moet maar eens Ieren wat het zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen offer. Want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'Een collega pastoor Antoon van Abeelen vroeg ik om ook eens een overweging of dergelijke voor komende zondag in te zenden, want een ander geluid (verandering van kost doet eten) zal zeker gewaardeerd worden. Dus heb ik aan mijn overweging de zijne  toegevoegd.


Zondag 8 juni 2008 10de zondag door het jaar.

Thema: “Barmhartig leven, leven met God; wij gaan ervoor!”.

PREEK:

B.m, een uitdrukking die in onze tijd steeds meer in zwang is gekomen luidt: “Ik ga ervoor!”; zoals in reclame-zinnetjes “Ik ga ervoor”: dat wil zo ongeveer zeggen: Ja. Ik geef me helemaal aan deze zaak; ook als niet helemaal duidelijk is wat de consequenties zullen zijn in de toekomst. Het geeft een soort basisvertrouwen aan van waaruit je wilt doen wat er gedaan moet worden, met overtuiging; ondanks tegenslagen en moeilijkheden die er zeker ook zullen komen. Deze gedachte kan opkomen als we vandaag het evangelie lezen over die roeping van de tollenaar Matteüs, die dit zelf beschrijft in zijn evangelie, waaruit we vandaag een stuk gelezen hebben. Het gaat er om wat God van ons verwacht als Hij ons roept; hoe reageer je op Gods aanbod van liefde, die tegelijk een uitnodiging is tot inzet voor Zijn goede zaak?

Matteüs zit aan zijn tolhuis; Jezus komt langs en zegt tot hem: “Volg Mij”. Matteüs staat onmiddellijk op en volgt Jezus. Hij “gaat ervoor” zou je kunnen zeggen, met alle nog onduidelijke gevolgen die dit voor hem zal kunnen hebben. Op allerlei vragen lezen we geen antwoord, zoals: Matteüs volgt Jezus, maar waarnaar toe? Komt hij nog terug in zijn tolhuis? Bekeert hij zich; wordt hij een beter mens?...

Matteüs heeft blijkbaar de juiste instelling om leerling van Jezus te worden. En wat we wel lezen is, dat hij Jezus aan tafel nodigt samen met nog meer mensen van zijn soort; en de farizeeërs ergeren zich eraan dat Jezus met hen aan tafel gaat, met tollenaars en zondaars, zeggen zij. Zij houden afstand van zulke mensen; a.h.w. om niet besmet te worden door hun zondigheid.

En dat is wat Jezus hun verwijt, dat ze geen moeite doen om anderen mensen echt te leren kennen en barmhartig te zijn als die wel eens niet alles goed doen. “Barmhartig leven, leven met God” is dan ook ons thema vandaag.


 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl