Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: liefde wint

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

liefde wint

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (5e zondag 40 dagentijd)

Wat mooi toch als er liefde is.
Geen strijd in het ziekenhuis of verpleegsters een hoofddoekje op mogen of moeten, maar iemand een compliment maken om een passende witte Hoofdoek, die hygiënisch is en leuk staat en ook nog laat zien dat je een gelovig mens bent.
Of een verpleger met een kruisje om zijn hals. Nee, niet zo lang of groot, dat het storend is bij zijn werk. Het straalt liefde uit. Hij staat ergens voor.

Wat mooi toch als er liefde is tussen kinderen, die praten over hun eerste communie en over God. Hij wil graag dat mensen delen met elkaar. Doe je dat dan ook en heel eerlijk zeggen ze dan: soms, want ze weten heel goed dat liefde een ideaal is om naar te streven. Ze voelen die liefde van God ook in zichzelf en proberen echt hun best te doen.

Wat mooi toch als er liefde is in onze samenleving. Geen opgeblazen strijd tussen fundamentalistische christenen en moslims. Geen hatelijke film of vlag-verbrandingen, maar vreedzaam samen leven omdat dat het enige is wat Allah, de profeet Mohammed, onze God en Jezus Christus voor staan. Lees nou eens de bijbelverhalen en de Koran met gelovige ogen, die liefde zoeken in plaats van haat.

De eerste lezing lijkt op het eerste gezicht donker en doods. Het gaat over graven en doden, maar als je verder leest dan je neus lang is dan zegt de profeet Ezechiël dat God ons mensen tot leven zal wekken en hij zal ons zijn Geest schenken en die geest kan toch niet anders zijn dan een liefdevolle geest die ons thuis doet komen op eigen grond bij onszelf, bij onze naaste en bij God.

En dan het evangelie.
Een en al liefde.
Maria Magdalena, die Jezus’ balsemde houdt van Jezus en ook Lazarus die zo ziek is, is een man die Jezus kent en van hem wordt gezegd, dat Lazarus van Jezus houdt. Dan staat er dat Jezus ook veel houdt van Marta, van haar zuster en van Lazarus. En ook al gaat lazarus dood. De liefde overwint uiteindelijk de dood. Jezus zegt in het evangelie dat wie gelooft weliswaar sterft, maar toch zal leven. Geloven heeft alles met liefde te maken. Liefde, die je niet kunt zien, niet kunt aanraken, maar vooral kunt voelen en geloof dat je niet kunt zien, niet kunt aanraken, maar vooral kunt voelen. Liefde overwint de dood ook in de lezingen van vandaag.

Lukt het ons ook om liefdevol te geloven. Een vraag die we onszelf elke dag, maar zeker in deze veertigdagentijd mogen stellen. Lukt het ons om niet terug te betalen met onvriendelijkheid en macht, maar met zachtheid en liefde. Lukt het ons om anders gelovigen te zien als broeders en zuster in plaats van concurrenten. Lukt het ons om als kinderen liefdevol met elkaar te delen en wie niets heeft wat extra te geven. Lukt het ons om te geloven dat graven zich zullen openen omdat liefde sterker is dan de dood. Lukt het ons …..Lukt het ons…..
Wat mooi toch als er liefde is, die sterker is dan alle dood en alle pijn.
We mogen vooruit kijken. Een keer moet het Pasen worden. Laten we daar samen naar op weg gaan. Amen.

Johannes 11,1-45
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp van Maria en haar zuster, Marta. Maria is de vrouw die de Heer met balsem zalfde en zijn voeten met haar haren afdroogde; de zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden Jezus de boodschap: 'Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie U houdt.' Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: `Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de verheerlijking van God, want de Zoon van God moet erdoor verheerlijkt worden.' Jezus hield veel van Marta, van haar zuster en van Lazarus. Jezus hoorde dus van zijn ziekte; toch bleef Hij nog twee dagen waar Hij was. Daarna pas zei Hij tegen zijn leerlingen: 'Kom, we gaan weer naar Judea.' 'Maar rabbi,' zeiden de leerlingen, 'onlangs nog probeerden de Joden U te stenigen, wilt U er nu alweer heen?' Jezus antwoordde: 'Een dag duurt toch twaalf uren? Zolang het dag is kan men zijn weg gaan zonder te struikelen,
omdat men het licht van deze wereld ziet. Maar als men 's nachts zijn weg gaat zal men struikelen, omdat men dan het licht moet missen.'Na deze woorden deelde Hij hun mee: `Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar Ik ga erheen om hem wakker te maken.'De leerlingen merkten op: 'Als hij slaapt, Heer, dan komt hij er weer bovenop.' Jezus had echter over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij de gewone slaap bedoelde. Daarom zei Jezus ronduit: 'Lazarus is gestorven.
Toch ben Ik blij voor jullie, met het oog op jullie geloof, dat Ik niet ter plaatse was. Maar kom, laten we er nu heen gaan.' Toen zei Tomas, ook Didymus genaamd, tegen zijn medeleerlingen: `Laten wij ook maar gaan, dan kunnen we samen met Hem sterven.' Bij de aankomst van Jezus bleek Lazarus al vier dagen in het graf te liggen.Nu lag Betanië dichtbij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadiën. Heel wat Joden waren dan ook naar Marta en Maria toe gekomen om hun medeleven te betuigen met het verlies van hun broer. Marta, die gehoord had dat Jezus op komst was, was Hem tegemoet gegaan; Maria was thuisgebleven.
Marta zei tegen Jezus: `Heer, als U hier geweest was,zou mijn broer nooit gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat U ook nu nog alles aan God kunt vragen en dat Hij het U zal geven.' `Je broer zal opstaan', verzekerde Jezus haar. `Dat weet ik,' zei Marta, `hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.' `Ik ben de opstanding en het leven', zei Jezus. `Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven;
en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat?'
Ja Heer,' antwoordde Marta, 'ik geloof vast dat U de Messias bent, de Zoon van God, degene die in de wereld komen zou.' Na deze woorden ging ze haar zuster Maria roepen. `De meester is er', fluisterde ze haar toe. `Hij laat je roepen.' Zodra ze het hoorde, ging ze op weg, naar Hem toe. Jezus was namelijk nog niet in het dorp,
maar bevond zich nog op de plaats waar Marta Hem ontmoet had. De Joden die bij Maria in huis waren om hun medeleven te betuigen, zagen haar het huis uit snellen en gingen haar achterna, in de veronderstelling dat ze bij het graf wilde gaan treuren.
Toen Maria de plaats bereikt had waar Jezus zich bevond, wierp ze zich, zodra ze Hem zag, voor Hem neer en zei: `Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn.' Toen Jezus zag hoe ze weeklaagde en hoe ook de Joden die haar vergezelden weeklaagden, ontstak Hij in toorn en wond zich op. `Waar hebt u hem neergelegd?' vroeg Hij. `Komt u maar kijken, Heer', zeiden ze. Jezus begon te huilen,
zodat de Joden zeiden: `Hij moet wel veel van hem gehouden hebben!' Maar sommigen merkten op: `Had Hij dan niet kunnen zorgen dat hij niet doodging? Hij heeft toch ook de ogen van de blinde geopend?' Opnieuw in toorn ontstoken, ging Jezus naar het graf. Het was een grot, die met een steen was afgesloten. `Neem die steen weg', beval Hij. Marta, de zuster van de gestorvene, zei: `Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!' Jezus antwoordde: `Heb Ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien als je maar gelooft?' Toen nam men de steen weg. Jezus sloeg de ogen op en bad: `Vader, Ik dank U dat U Mij aanhoord hebt. Voor Mij stond het vast dat U Mij altijd aanhoort, maar Ik spreek zo met het oog op al die mensen hier, opdat ze mogen geloven dat U Mij gezonden hebt.' Na dit gebed riep Hij met luide stem: `Lazarus, kom naar buiten!' En de dode kwam naar buiten, zijn voeten en handen gebonden met zwachtels en zijn gezicht in een doek gewikkeld.
`Maak hem los,' beval Jezus, `en laat hem gaan.'Van de Joden die naar Maria toe waren gegaan en gezien hadden wat Hij gedaan had, gingen velen in Hem geloven.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl