Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: sleutelpositie

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

sleutelpositie

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Of het nu gaat over het bestuur van een club, van een vereniging, een stichting of een land, na een vastgesteld aantal jaren worden de leden opgeroepen om een nieuw bestuur te kiezen. Als men erg tevreden is over de voorbij periode kan het zijn dat het mandaat voor het zittend bestuur met een volgende periode wordt verlengd. Maar de tijd is beperkt, want er kan sleet in het beleid zijn binnen geslopen, vermoeidheid, gebrek aan creativiteit, gebrek aan vitaliteit en allerlei andere gebreken die het voortbestaan in gevaar brengen. Er komt een moment waarop gezocht moet worden naar mensen de bereid en geschikt zijn de kar te trekken. Die krijgen dan de sleutels met de voorzitter in de voorste sleutelpositie. Iemand die niet bereid is, is in elk geval ook niet geschikt, maar voor geschiktheid is nog iets anders nodig: Degene die weet wat de kern, wat het doel is van de vereniging, die de weg kent om dat in de komende tijd en met de beschikbare mensen te bereiken, die is geschikt. Dat wisten mensen duizenden jaren geleden ook al zo hebben we zojuist gelezen. Het was toen wel veel simpeler, want op het moment dat de leider niet geschikt meer was dan kwam Jahweh, God, tussenbeide, zette hem af, nam de sleutels af en gaf ze aan een ander. Maar zo simpel is het onder mensen niet. Degene die de macht gekregen heeft geeft die dikwijls niet graag af en verzint van alles om de touwtjes in handen te houden. Als de leden zonder kritische blik alles maar slikken wordt het steeds moeilijker om zo’n potentaat te vervangen.

Toen Jezus van Nazareth in woord en daad zijn doelstellingen en middelen ontvouwde om op deze aarde het begin van een hemel te maken, het Rijk Gods zoals Hij dat noemde, toen heeft het een hele tijd geduurd voor dat tenminste enkele van zijn leerlingen begrepen waar het om draaide. Petrus was een van de eerste en die kreeg meteen een sleutelpositie, niet als enige, want kort daarop ook andere apostelen en leerlingen. Erg diep zat overigens dat inzicht van Petrus niet, want even later probeert Hij de uiterst consequente weg van Jezus te blokkeren en hij wordt dan ook meteen voor een valse satan uitgemaakt. Dat gebeurde dus wel: de man, de mensen met een sleutelpositie in de Jezusbeweging werden onmiddellijk teruggefloten als ze het eigenlijke doel probeerden te verwisselen met hun eigen belangen. Jezus zelf maakte het al mee dat in zijn eigen gezelschap schaamteloos geruzied werd over een hoge positie in zijn Rijk Gods. Apostelen die daarmee aantoonde op dat moment niets te begrijpen van waar het om draaide. Eerst werden zulke mensen door Jezus zelf op hun plaats gezet en later deden de leerlingen dat onderling. Christenen bleven alert op de juiste instelling en koers van hun leiders.

Dat geruzie is altijd zo gebleven, want het is altijd mensenwerk gebleven. En zoals in het begin heeft de beweging die kerk is gaan heten zich bedient van mensen die op het ene moment wel degelijk de goede koers hielden en op het ander moment er danig naast zaten. Er zijn christenen geweest die zich die sleutels als enige bezitter hebben willen toe-eigenen en ook die neiging is moeilijk te beteugelen. Mensen op het ene moment vol van de goede Geest en op het andere moment een beetje of meer valse satan. Van zulke mensen is Jezus zich blijven bedienen. Dat mag ons een troost zijn. Mensen waar we gerust naar kunnen luisteren omdat ze weten waar het om draait, maar we dienen wel kritisch en alert te blijven, want ook hier geldt: een volk heeft de leiders, mensen in sleutelposities, die het zelf verdient.

Uit de profeet Jesaja 22, 19-23

Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel: 'Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouders leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een erezetel voor het huis van zijn vader'. Zo spreekt de almachtige Heer.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl