Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: In Gods naam?

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

In Gods naam?

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Ongelooflijk, maar waar is het, hoeveel misdaden er in naam van God worden gepleegd: Afghanistan, Tsjetsenen in Rusland, sektes in Amerika en Japan, Ulster, Israël. We hoeven niet eens naar kruistochten in het verleden te wijzen. Er wordt gemoord, geplunderd, onderdrukt en uitgebuit om politieke of andere redenen, maar de meest opvallende is dat je zo schijnt te kunnen handelen in naam van God. Zelfs ongelukken, ziekte en natuurrampen worden door mensen die zeggen te geloven aan God toegeschreven en ze zeggen ook nog te weten waarom Hij zulke dingen doet: om te straffen, te wreken en te vergelden. Dan vragen we aan zo’n christen, islamiet of fundamentalist van nog weer andere herkomst: “Die God van jou is dus een moordenaar, een terrorist, een kwelgeest, een wraakzuchtig, onbarmhartig personage, waar je nauwelijks of niet aan kunt ontsnappen?” Zo’n vraag wordt als een godslastering aangemerkt, maar degene die als opdrachtgever van al die misdrijven wordt beschouwd is toch de grootste misdadiger van allemaal!

Gelukkig worden er ook heel veel goede dingen gedaan in naam van God. Ook daarvoor hoeven we niet per se terug naar de geschiedenis. Je vindt ze in alle godsdiensten: doktoren en verpleegkundigen, leerkrachten, bejaardenverzorgsters, missionarissen en zendelingen van allerlei komaf die zich ten koste van eigen leven inzetten, ver van huis, soms een leven lang alleen voor de allerarmsten, allerzwaksten en ook zij zeggen te handelen in naam van God. Tegenover het kruis van de kruistochten staat toch ook b.v. het Rode Kruis. Niet alleen op grote schaal, maar vooral in het klein wordt onzettend veel goed gedaan aan medemensen gewoon onder elkaar. Soms wordt het ook zo gezegd: “Laten we elkaar in Gods naam maar vergeven en opnieuw beginnen”. Vraag gerust of die God dan zo vergevingsgezind is, zo zachtmoedig, geduldig, behulpzaam en mensnabij. Men zal durven zeggen dat Hij, voor zover bekend, inderdaad zo is.

Dan is er toch een probleem: Hoe is God dan, wie spreekt de waarheid, wie handelt nu werkelijk naar Gods beeld, aan wiens woorden en daden kan ik geloof hechten?

Voor wie het nog niet wist zijn er de lezingen van vandaag. Ze vertellen over rampspoed die plaats zal vinden en hoe men vanouds al wist te melden dat God dan hier en dan daar in al die rampspoed te vinden zou zijn. Volgens sommigen! Er toch wordt waarachtig tijdig gewaarschuwd ten tijde van Jezus van Nazareht, door Hemzelf, en lang daarvoor door de profeet Maleachi: Geloof het niet, want God verschijnt alleen in gerechtigheid en genezing, in alle denkbare goedheid. Aan het eind staat die God.

Schenken we geloof aan degene die beeld van een goede God is of aan degene die beeld van een moorddadige is? Sta mij toe te zeggen dat ik geen geloof wens te geven aan moordenaars en misdadigers, wel aan goede mensen, aan mensen zoals Jezus van Nazareht en zovelen als Hij voor en na Hem. Inderdaad, dat verplicht mij om, in Gods naam, beeld van die God proberen te zijn, om in woord en daad zelf ook die God te laten zien.

Uit de profeet Maleachi 3, 19-20a

Zie: de dag gaat komen, de dag die als een oven brandt. Al de hoogmoedigen, alwie boosheid bedrijft, zij allen worden stoppels, in brand gezet door de dag die gaat komen ? zo spreekt de Heer van de hemelmachten ? zodat hij van hen geen wortel, geen halm meer overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat de zon van de gerechtigheid op, en met haar vleugels brengt zij genezing. Zo spreekt de Heer van de hemelmachten.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl