Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Ongrijpbaar, Onbegrijpelijk

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Ongrijpbaar, Onbegrijpelijk

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Vakantie houden kan op veel manieren. We kunnen bijvoorbeeld thuis blijven en een boek lezen, we kunnen ergens de zon gaan opzoeken of grote gebouwen zoals moskeeën en kerken gaan bezichtigen, om maar eens wat te noemen. Als we dit allemaal al hebben gehad is het misschien een goede tip om wereldwijd begraafplaatsen te bezoeken. Dat moet een meerjarenplan zijn, want die vind je over de hele aarde, uit alle tijden van de geschiedenis, in eindeloze variaties. Vlak bij huis beginnend zien we dat een graf in Frankrijk er anders uit ziet dan bij ons en in Spanje weer anders. De inca’s en de indianen hadden daarover ook hun eigen ideeën en de voorouderverering in China werd op andere manieren in bouwsels omgezet dan de opvattingen van de Egyptenaren met hun piramides. In één opzicht komen ze allemaal met elkaar overeen: Ze geven uitdrukking aan de opvatting, noem het geloof, dat er buiten en na dit leven nog iets is. Het geloof in een wereld buiten de voor ons grijpbare en begrijpelijke wereld is dus niet iets speciaals van Jodendom of Christendom.

Waar dat is en hoe het er daar uit ziet daarover heeft men er altijd lustig op los gefantaseerd. Soms fantaseerde men zo hevig dat men tenslotte die fantasieën als de werkelijkheid ging beschouwen. Maar in het algemeen wisten en weten mensen heel goed dat wij geen juiste voorstellingen en begrippen hebben voor iets wat buiten onze materiele wereld ligt. Dus gaan we rustig door met eigentijdse beelden daarvoor te gebruiken om ze later weer voor andere even gebrekkige in te wisselen.

Ofschoon mensen altijd in die andere wereld hebben geloofd, het is niet zo dat dit op enig moment het geloof van eenieder was. In elke cultuur waren er mensen die daar niet in geloofden en die dan vervolgens het geloof van de anderen belachelijk probeerden te maken. Dat was zo in het jodendom vóór onze jaartelling, dat was zo ten tijden van Christus, zoals we lazen en dat is nog zo. Om het spoor naar die andere wereld te kunnen volgen moet men een bepaalde begaafdheid hebben en die heeft nu eenmaal niet iedereen.

We kunnen naar een schilderij kijken en de lente zien, terwijl een ander alleen verf en latten ziet. De een luistert naar muziek en voelt zich binnengevoerd in een wereld van rust en vrede, de ander vraagt zich alleen af hoe lang het nog duurt. Het voelen en geloven in liefde tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen gaat aan het grijpbare en begrijpelijke voorbij. Hoe het komt dat de een dat meer heeft dan de ander weten we niet. Zeker is dat wie zich uitsluitend met materiele dingen wenst bezig te houden dat die ook nooit verder zal kunnen reiken dan die materie. Wetenschappers van alle tijden hebben bewezen dat wetenschap en tegelijk, of liever naast, geloof heel goed samen kunnen gaan. De filosoof Sartre beweerde steeds niet te geloven in een soort verrijzenis. Toen ze hem daar op aanspraken zei hij: “Ik geloof het niet, maar ik hoop het wel”. Ook geloof heeft varianten.

Wie gelooft in God en in die al even ongrijpbare en onbegrijpelijke wereld hier en na dit aardse bestaan geeft meer perspectief dan degene die dat geloof niet heeft. Met levensperspectief leef je gelukkiger dan zonder. Daarom is het belangrijk om dat geloof te koesteren. Net als bij het kijken naar een schilderij of het luisteren naar muziek, lukt dat samen nog beter dan alleen. . .dat koesteren van geloof.

Uit het tweede boek Makkabeeën 7, 1-2.9-14

In die dagen werden zeven broers met hun moeder gevangen genomen. De koning wilde ze dwingen van het verboden varkensvlees te eten door ze met roeden en zwepen te geselen. De eerste van hen, die optrad als hun woordvoerder, sprak als volgt: 'Waarom wilt gij ons ondervragen en wat wilt gij van ons te weten komen? Wij zijn bereid te sterven, liever dan de wetten van onze voorouders te overtreden'. Nadat de eerste gestorven was, riep de tweede broer, kort voordat hij de geest gaf: 'Booswicht, gij kunt ons wel het tegenwoordige leven ontnemen, maar de Koning der wereld zal ons, die voor zijn wetten sterven, laten opstaan tot een eeuwig leven'. Na hem werd de derde gemarteld. Zonder enige vrees sprak hij: 'Ik heb deze ledematen van God gekregen; uit eerbied voor zijn wetten doe ik er afstand van, maar ik hoop ze eens weer terug te krijgen'. De koning en zijn omgeving stonden verbaasd over zoveel moed bij de jongeman, die zijn folteringen zonder één moment van zwakte doorstond. Toen hij dood was werd de vierde broer op de zelfde wijze gefolterd en gepijnigd. Op het punt te sterven riep hij nog uit: 'Het is niet zo erg door mensen omgebracht te worden, wanneer wij mogen vertrouwen op Gods belofte dat Hij ons weer zal laten verrijzen. Voor u echter zal er geen verrijzenis tot een nieuw leven zijn!'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl