Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Het takje is weer eens gebroken

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Het takje is weer eens gebroken

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Nog zijn wij niet bekomen van de schok die dinsdag 11 september door de wereld ging. Zullen wij er wel van bekomen? Want wat te doen met die stormvloed van gedachten en gevoelens. Nu eens is het bedroefdheid om al die vernietigde mensenlevens, machteloosheid en ontreddering, niets begrijpend van wat mensen hiertoe drijven kan. Dan weer is het boosheid, woede en ongeremd verlangen naar vergelding. Dit en nog veel meer is in de afgelopen dagen verwoord door talloze vooraanstaande mensen. En als gewone burger, zo’n burger als er ook werkte in een van die verwoeste gebouwen, je luistert en je leest op zoek naar wat het beste weergeeft wat je zelf voelt en denkt. En wie ben ik dat ik mij in staat zou achten om nog iets beters te zeggen dan al wat al gezegd is. We zouden liever zwijgen, maar mag dat wel?Want wie de daders ook mogen zijn, wat mag en moet het beste antwoord zijn op dit onvoorstelbaar gewelddadig menselijk handelen?

Men gist en zoekt naar mogelijke bronnen van grenzeloze haat en dan blijken er dat zoveel te zijn dat elke vredige dag er echt maar eentje is. Is het het onrecht aan Palestijnen of is het de frustratie en miskenning van zoveel oud-Vietnamstrijders in de VS, is het de gekweekte haat tegen alles wat geen Islam is in enkele kleine maar uiterst militante splintergroepen, zoals je ze vindt in het aanhangsel van elke hoogstaande religie of overtuiging. Zijn het aanhangers van de verliezende partij in de Amerikaanse presidentsverkiezingen of is het de opstand der armen tegen de rijken, zoals ook al gesuggereerd is. De lijst van gekend en miskend onrecht is zo lang dat we niet weten welke kant op te kijken om het gevaar te weren. Dan wordt de vraag naar het antwoord niet alleen op wat die dinsdag is gebeurd, maar de vraag naar het antwoord op zoveel bronnen van haat.

Het mag u niet bevreemden dat wij hier dan toch, zonder pretenties, op zoek gaan naar dus voorzichtig antwoord zoals het wellicht te vinden is in de geschiedenis van God die op zoek blijft naar mensen en mensen die op zoek naar God. We lezen dat de gelovige schrijver erkend dat God meer dan voldoende redenen zou hebben, als die er al ooit zouden zijn, om het godvergeten godsvolk te vernietigen. Maar God doet het niet. Hij behoudt zijn eindeloze geduld, zoals die vader uit het verhaal van de verloren zoon. De poort die zijn zoon achter zich had dichtgegooid had hij weer open gezet.

Zo doet Hij altijd: Hij grijpt niet in, niet links en niet rechts. Het past niet bij Gods wezen om zelf te veranderen door feiten op deze aarde, om door deugdzaam gedrag of door de misdaad van een mens getrokken of geduwd te worden om planten, dieren of mensen eerder of later te laten sterven. Het past bij Gods wezen om bewogen te luisteren naar mijn levensverhaal en naar het uwe. Wie zich openstelt voor vragen die hoort Hem zeggen:
Wat ga je doen met de tijd die je nog gegeven is?
Als je nog 7 seconden hebt, omhels je partner en kinderen.
Als je nog 7 dagen hebt, stel dan orde op zaken.
Als je nog 7 maanden of meer hebt, neem dan de kans waar. Doe goed en zie niet om.

Als dan Gods geduld ten einde is, kunt je onbekommerd het hoofd te ruste leggen en zeggen: ik heb nooit genoeg maar toch iets gedaan om deze wereld beter te maken. Die kans kunnen we grijpen.

Uit het boek Exodus 32, 7-11.13-14

In die dagen sprak de Heer tot Mozes: ' Ga nu naar beneden, want het volk dat ge uit Egypte hebt geleid, is tot zonde vervallen. Zij zijn nu al afgeweken van de weg die Ik hun had voorgeschreven; ze hebben een stierenbeeld gemaakt, ze buigen zich daarvoor neer, ze dragen er offers voor op en schreeuwen: Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid'. Ook sprak de Heer tot Mozes: 'Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is. Laat Mij begaan; dan kan Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen. Maar van u zal Ik een groot volk maken'. Mozes trachtte de Heer, zijn God, gunstig te stemmen en vroeg: 'Waarom Heer, uw toorn laten woeden tegen het volk dat Gij met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid? Denk aan uw dienaren Abraham, Isaäk en Israël, aan wie Gij onder ede beloofd hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en heel het land waarover Ik heb gesproken zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn'. Toen zag de Heer af van het onheil waarmee Hij zijn volk had bedreigd.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl