Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Thuisgevoel (Dag van de H. Familie)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Thuisgevoel (Dag van de H. Familie)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

"In de gevangenis, daar hoor jij thuis". Degene die dit te horen krijgt mag concluderen dat hij of zij in elk geval niet ter plekke blijmoedig in het gezelschap wordt opgenomen. Het verschil kan soms heel groot zijn tussen waar men vindt dat iemand thuis hoort en waar iemand zich thuis voelt. Nog kort geleden bestond daarover geen discussie: Je thuis in het gezin en daarmee af. Uit deze gedachte is waarschijnlijk deze dag van de Heilige Familie ontsproten.

Maar als ze mekaar in datzelfde gezin de deur uitvechten, als verdraagzaamheid en respect ver te zoeken zijn dan is daar de kous nog lang niet af en menigeen zoekt een goed heen komen naar een plekje tussen mensen die het anders doen. Kinderen die opgroeien in disharmonie en ruzie zullen zelfs de grootste moeite hebben om een echt thuis te vinden omdat ze niet geleerd hebben dat dit alles te maken heeft met liefde en waardering. Die handicap kan levenslang zijn: weinig vertrouwen in wie dan ook, altijd op je hoede, klaar voor aanval of verdediging, klaar voor het gevecht om de ander te kunnen aftroeven of te overschreeuwen. Het zijn er nogal wat met zo'n verleden, onder bazen of collega's goed te herkennen. Ze zijn er niet helemaal zelf schuldig aan, aan die ernstige handicap.

Maar het kan ook anders, om te beginnen in het gezin waar men bouwt op het fundament van goedheid en onderlinge liefde . Dat blijft een basis waar men graag op terugvalt, de ouders, de broers en zussen, door jaloerse medeburgers al gauw familieziek" genoemd, maar in wezen een gelukkige en warme familieband. Wie dat thuisgevoel kent weet dat ook mee te nemen naar andere samenlevingsverbanden. Niet alleen in het traditionele gezin is trouw te vinden. Het is ook te vinden tussen goede collega's, op bedrijven waar de baas echt weet dat er mensen werken, onder jongeren die elkaars taal verstaan en elkaar opnemen in het groepje, ieder met z'n eigenaardigheden, onder kinderen die geen pesterij toelaten. Zo zijn er heel wat mensen die zich op vele plekken thuis voelen, maar helaas soms niet in eigen huis.

Het leek zo'n onaanvechtbaar gegeven, waar iemand thuis hoort. Dat was het gezin. Zonder hier op af te dingen lezen we vandaag in geschriften van lang en soms van heel lang geleden, dat men daar vanouds toch anders tegenaan keek. De aartsvader Abraham trok er op uit om op zoek gaan naar een nieuw thuis, iets wat hij kennelijk op de plek waar hij woonde niet vond. Als de omstaanders Jezus uitnodigen om zich bij z'n familie te voegen dan antwoordt Hij: "Mijn broers en zussen zijn zij die Gods wil vervullen". Vandaag staat er het verhaal waarin Hij kennelijk al van jongs af aan niet alleen bij Jozef en Maria in Nazareth, maar evenzeer en vooral zich thuis voelde bij God,zijn Vader.

Ook dat kan een thuisgevoel geven: te verkeren onder medemensen waarmee je geloof in en vertrouwen op God kunt delen. Er schuilt een zekere tragiek in dat veel kinderen om wat voor reden dan ook dat thuisgevoel bij hun ouders zijn kwijt geraakt en in de meeste gevallen nergens een nieuw hebben gevonden. Later blijkt dat dikwijls wel mee te vallen. Ze hadden er geleerd naar de zwakke om te zien, te geven aan wie te kort komt, de onderdrukte op te heffen. Dat was nu precies het thuis waar Jezus aan dacht als het over God, zijn Vader ging. Dag van de H.Familie heet het vandaag. Prima dag om even na te lopen of er in huis genoeg liefde woont, zodat wijzelf en anderen er een goed thuisgevoel bij behouden.

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 41-52

Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het Paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug. Het kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond gingen zij een dagreis ver en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat zij Hem niet vonden keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug. Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel waar Hij te midden van de leraren zat naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: 'Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan'? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht'. Maar Hij antwoordde: 'Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn'?'. Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl