Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Kerstwens 2004

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Kerstwens 2004

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Feestvierende tijdgenoten.

Kerstmis is een feest, een feest voor autochtoon en allochtoon, voor jong en oud, voor gelovige en ongelovige, want Kerstmis is een vredesfeest. Elke dag opnieuw wordt ons voorgehouden wat er aan oorlog, ruzie en ellende te melden valt, maar vandaag niet, vandaag kijken we naar het licht dat telkens weer door het donker heen breekt. Het is wel niet veel winst: dit jaar 17 miljoen vluchtelingen tegen vorig jaar 18, 15 oorlogsgebieden tegen vorig jaar 17. Vandaag tellen we de miljoenen kerst- en nieuwjaarskaarten die mensen naar elkaar sturen, misschien alleen die ene keer per jaar, maar de naam staat nog in het adresboek en de mens bij die naam is niet weg geschrapt. We komen bij elkaar met familie en vrienden, thuis, bij een borrel op het werk of zonder dat zelfs in een kerk. We zien elkaar weinig, maar nu dan toch wel. Het is druk in het verkeer, want ouders trekken naar kinderen en kinderen naar ouders. Er wordt gewandeld in de kou en gekust en goede wensen toegezwaaid. Sommigen hebben in de aanloop naar deze zich extra ingespannen om verlopen contacten opnieuw aan te halen. Mogen we dan voor de ene keer tenminste vaststellen dat er in onze buurt meer mensen wonen die geen ruzie hebben met elkaar dan ruziemakers,  dat er veel meer verdraagzaamheid is naar andersdenkenden en vreemden dan achterdocht. Op scholen, in bedrijven, in huisgezinnen staat men open naar mensen met andere ideeën, naar nieuwe dorpsbewoners, wordt samengewerkt en dat kan alleen als er onderlinge vrede heerst. Er zijn veel meer landen die een goede manier hebben ontwikkeld om met hun buurlanden om te gaan, veel meer dan die in onmin met elkaar leven. Vrede betekent ook : het verleden vergeten. Wie windt zich nog op over de Romeinen die hier huishielden of de Spaanse of Franse bezetting? Het heeft soms wel wat tijd gekost, maar uiteindelijk komt het in het vergeetboek. Als u het niet meer weet is dat niet erg, maar weet u dat Protestanten en Katholieken in ons land elkaar naar het leven stonden, Noord en Zuid waren en het over weinig eens. Dat ligt toch achter ons. Vandaag vieren we vrede, licht breekt door de duisternis uitgerekend in de donkerste dagen van het jaar.

Het is niet zo toevallig dat we meteen ook de geboorte van het Christus kind vieren. Die geboorte stond niet in een vredestijd, maar ieder die weet wat er van dit kind geworden is, die weet ook dat met dit kind het leven van een vredestichter een begin vond. Hij zou aan mensen die willen ijveren voor een goddelijke wereld een nieuwe impuls geven, zo overtuigend en inspirerend dat zijn goddelijke oorsprong werd herkend. Vrede vieren in een kerk is als het terug gaan staan van een atleet, om verder te kunnen springen.

Bij een feest hoort muziek, horen liederen en ook samen eten. Zalig toch om eens even alle ellende te vergeten en stil te staan en dankbaar te zijn voor zo veel goeds en zo veel vrede. Dat deden die engelen in de kerstnacht toch ook. Vooruit dan, (laat de bellen maar jingelen) : Een Zalig Kerstfeest!

Kerstverhaal volgens Lucas( Nieuwe Bijbelvertaling)

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: `Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.' Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: `Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl