Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Heilige famile

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Heilige famile

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Zondag 28 december 2014

Heilige familie

Op de kerkelijke kalender staat deze dag te boek als dag of feest van de heilige familie.
Het was de bedoeling om het gezin van Jozef, Maria en Jezus voor te stellen als het ideale gezin.
Wat moeten we ons daar bij voorstellen?

Het was een joods gezin. Dus had Jozef de leiding, Maria zorgde voor de huishouding en Jezus de zoon draaide mee in het dagelijks gebeuren.
Zou Jezus geen last hebben gehad van de puberteit?
Zeker wel, want hij bleek ook nog eens bijzonder begaafd en door Gods Geest geïnspireerd en de vrome Simeon en de profetes Hanna onderkende dat meteen.
We zijn vandaag de dag meer geneigd om dat gezin te zien als een gewoon gezin- ons gewone mensen nabij- en als God in Jezus mens geworden is dan moet hij dus een gewoon mens geweest zijn, zoals we ons een gewone mens voor stellen.
Maar we weten dat sommige kinderen bijzondere gaven hebben en dat was ongetwijfeld het geval met Jezus, die op zijn twaalfde wetgeleerden in de tempel versteld deed staan van zijn wijsheid en kennis.
Het was, zeker voor die tijd, voor zover we weten, toen nog een uiterst klein gezin en wat de betekent dan dat “heilig”?
Zeker is dat Jezus opgroeide in een vroom gezin.
In zo’n gezin is Jezus opgegroeid en meer dan dat: Hij heeft er in 30 jaar kunnen uitgroeien tot de man die de boodschap van God zijn Vader durfde voor te leven en uit te dragen.

Daar kunnen wij ook wat mee: in een gezin waar men zich met God verbonden voelt daar kan een bijzondere zending ontstaan.
Jezus heeft die zending opgepakt na de doop in de Jordaan door Johannes de Doper.
Misschien zijn wij zelf ook opgegroeid in een vroom gezin en menige pater, broeder of zuster of gewone burger heeft daar kunnen groeien naar een bijzondere zending.
Het mag dan al niet die bovenmatige inspiratie zijn zoals die in Jezus bleek te wonen,
het gezin kan toch een buitengewone grondslag geven aan wat iemand, eenmaal volwassen, gaat betekenen.

Waar dat lukt mogen we spreken van een ideaal gezin zelfs als daar af en toe spanningen optreden.
Die spanningen zijn er in het gezin van Jozef, Maria en Jezus ongetwijfeld ook geweest.
Niet alleen omdat Jezus ook wel eens te laat voor het eten kwam en meer van die dingen.

Maar hoe zit dat als er geen gezin is, of als men er elkaar de tent uitscheldt, als er niet naar elkaar wordt omgekeken.
Dan is het toch een stuk moeilijker, soms bijna onmogelijk.
Toch zijn er altijd weer mensen die tot bijzondere dingen in staat zijn ondanks het feit dat daar in geen gezin of een slecht gezin absoluut geen grondslag aan gegeven werd.

Dat zijn uitzonderingen en het is daarom van belang om het gezin als zodanig te beschermen.
We weten het: het huidige gezin staat onder druk.
Man en vrouw hebben het zo druk met hun baan dat er nauwelijks tijd is voor de kinderen.
Waar het huwelijk mislukt zijn de kinderen maar al te vaak de dupe, het is niet anders.
Er mislukken heel wat gezinnen. “Het gezin, hoeksteen van de samenleving” is een politieke slogan geweest.
Die hoeksteen zit hier er daar erg los.
Toch mogen we stellen dat het gezin nog steeds een goed model is voor het opgroeien in verdraagzaamheid, voor het aanleren van sociaal gedrag, voor het aankweken van medeleven en zorg dragen voor de zwakkeren.
Jezus heeft dat vast en zeker ook van huis mee gekregen.
Er zijn meer samenlevingsvormen die vanuit een warm thuisgevoel broedplaats kunnen zijn voor al die eigenschappen die in een goed gezin tot ontwikkeling komen.
(Ook een kloostergemeenschap kan zo’n gezin zijn).
Daarom mogen we stellen dat er gelukkig heel wat heilige families zijn.
Wat anders heilig dan dat gezin van Jozef, Maria en Jezus, maar toch.

Goed om dat te koesteren.
Amen

Lucas 2,22-40

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze Jezus naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.' Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israel vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard
dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en Ioofde hij God met de woorden: 'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israel, uw volk.'
Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: Weet wel dat velen in Israel door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt,
en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het Iicht komen.'
Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser.
Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd,en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe.
Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden.
Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.
Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl