Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: meer dan gewoon

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

meer dan gewoon

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Hans vd Laar

Zondag 13 februari 2011. Zesde zondag door het jaar A

Meer dan gewoon

Mag ik het eens even lekker met U over vroeger hebben toen voetbal nog echt voetbal was. De tijd van Ajax en PSV in oude tijden. Van Barry Hulshof en Suurbier. Van Rinus Israël en Jan van Beveren de beroemde keeper van PSV. Al die kerels speelden jarenlang bij dezelfde club. Ze verbonden zich aan hun eigen cluppie en gingen dicht bij de stad wonen om er voor jaren te voetballen. Er kwamen ook voetballers uit het buitenland zoals Kindvall,  maar die bleef tot het einde van zijn carrière bij dezelfde club spelen. Alleen zijn naam bij velen nog bekend klonk nog Scandinavisch. Er waren toen vast ook al regeltjes voor transfers van de ene naar de andere club, maar de meesten bleven hun club jarenlang trouw en dat gaf de supporters het enthousiasme om pal achter hun idolen te staan. Nu weet ik niet meer wie bij PSV speelt en is Feyenoord een club geworden met onuitspreekbare namen die je niet kunt leren kennen omdat ze na een half seizoen weer  naar de volgende werkgever gaan. Een beetje voetballer gaat van de jeugdopleiding hier in Nederland naar het eerste en na een paar doelpunten volgt de overgang naar Spanje of Engeland. Het barst van nog veel meer regeltjes van de UEFA dan vroeger, maar daardoor is het niet beter geworden. De schwung, de geest is eruit.

Jezus heeft het ook over wetten en regels in het evangelie. Hij wil de joodse wet niet afschaffen, maar wel de schwung, het leven, de geest, de eerbaarheid ervan, de diepere bedoeling ervan, terugbrengen.
Die was uiteindelijk God te eren en de mens te dienen en tot geluk en het heil van mensen die met elkaar op aarde samen leven. Niet opheffen, maar versterken. Gij zult niet doden, wordt : je moet je broeder en je zuster een goed hart toedragen en een offer is niet zomaar een ritueel, wat je volgens de regeltjes met uitvoeren, maar is deel van je levensstijl en kun je pas echt als je vooraf een ander het licht in de ogen gunt, een ander kunt vergeven en het uitgesproken hebt met hem of haar. En dan de Joodse wet rondom echtscheiding, waarin een man zijn vrouw zomaar kon wegsturen met een scheidingsbrief om welke reden ook. Bij wijze van spreken omdat ze de spinazie had laten aanbranden. Jezus maakt die wet tot een opdracht om bij elkaar te blijven, met elkaar te praten te blijven praten, door de moeilijkheden heen te gaan. En als het echt niet gaat, kiest Jezus voor de zwakke partij (toentertijd dikwijls de vrouw in haar ondergeschikte positie  en vandaag de dag zou Hij zeker kiezen voor degene die het slachtoffer is van psychisch of lichamelijk geweld van de ander).

Jezus heft de wet niet op, maar vraagt om meer te doen dan de regeltjes je voorhouden. Geloven is immers meer dan netjes ja zeggen op een geloofsuitspraak. Geloven is je leven richten op Gods liefde. Van de regeltjes gaat niets af, maar hoe betrokken ben je op God en op je medemens. Dat zijn vragen die ook wij ons mogen blijven stellen. Gaan we net als de voetballers voor een goede transfer zomaar naar een andere club of blijven we trouw aan de waarden,die Jezus ons leerde en leert. Het klakkeloos volgen van regeltjes is Hem niet genoeg. Alleen de anderen niet doden, is te weinig. De vraag stellen hoe je een ander goed kunt doen, kan jezelf ook gelukkig maken. Dat vraagt Jezus. Meer doen dan gewoon is. Meer doen dan de regel is, dan de overheid opdraagt. Meelopen met een mens niet één kilometer, maar verder, niet alleen je jas geven, maar zoveel als je kunt missen. De geest van God zichtbaar maken. Het levert geen transfer op naar een nog duurdere wereld, maar we uiteindelijk een overgang naar Gods rijk. Dat vandaag en hier en nu met ons steeds opnieuw beginnen mag.

Mt 5, 17-37

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.  Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.”  En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.  Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet.  Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.”  En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.  Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.  En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat.
Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven.”  En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.

Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God,  noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken.  Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl