Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: zoeken en vinden

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

zoeken en vinden

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar

Filosofen zoeken zeer zorgvuldig en zeer diepzinnig naar woorden om het mens zijn onder woorden te brengen. Theologen, en kerkleiders zoeken naar woorden om ons christelijk geloof invulling te geven. In een kerk zoekt een voorganger naar woorden om mensen te inspireren in hun geloof. In plaatselijke kranten en parochieblaadjes zoekt een parochie naar woorden om mensen bij het geloof in Jezus Christus te betrekken. Ziekenbezoeksters zoeken door hun bezoekjes de zieken op in onze gemeenschap. Zij hebben dikwijls geen grote en dure woorden, maar vragen gewoon hoe het met iemand gaat en nemen tijd voor een antwoord. Op de ontmoetingsdagen voor ouderen en zieken 2 weken geleden was het thema: Alles heeft zijn tijd. Tijd om te zoeken en te vinden staat er in een oude tekst uit het boek Spreuken. Zoeken naar woorden, zoeken naar mensen, zoeken naar God, zoeken naar liefde en geluk. Mensen zoeken wat af in hun leven. Dat gebeurt niet alleen vandaag de dag. Zelfs ver voor de jaartelling zochten mensen al naar de zin van het bestaan, vonden mensen symbolen en beelden om het diepere van het leven te raken. En Jezus zelf probeert ook het leven van mensen diepgang te geven en hen de weg van God te laten vinden. Hij vertelt daarvoor verhaaltjes om duidelijk te maken aan de mensen, dat God te vinden is op een manier die kan lijken op allerlei situaties uit het dagelijkse leven. Hij heeft het over een vrouw die haar geld verloren heeft en over een herder die een schaapje is kwijtgeraakt en over een zoon die wegging van huis en van zijn leven een potje maakte en uiteindelijk weer de weg terugvindt . De herder, de vrouw, de vader zijn vergevingsgezind en zijn meer dan blij om wat ze terugvonden. Jezus spreekt niet in de regels van de Farizeeën en de Schriftgeleerden die precies weten wat er in de wet staat, maar hij vertelt over het leven. Hij schaft de wetten en de voorschriften niet af, maar geeft ze een nieuwe betekenis ervan. Hij wijst een weg aan zoekende en vragende mensen, die God willen vinden in het diepste van Zijn wezen. Jezus maakt duidelijk dat ze niet zozeer omhoog moeten kijken, maar om hen heen. God zoeken hoef je niet met een verrekijker, met een loep of een elektronische microscoop. God vind je door om je heen te kijken naar mensen, die ziek zijn, want misschien kun jij Gods gezicht zijn naar hen toe. God vind je door je inzet voor een ander mens, die het moeilijk heeft in zijn relatie of op het werk, want misschien kun jij wel troost brengen. God vind je door samen te staan voor een geloofsgemeenschap die verdraagzaam en rechtvaardig is, want dan kan God zich laten zien als een rechtvaardige en verdraagzame God. God vind je door vergevingsgezind te zijn tegenover andere, zoals God steeds opnieuw ons vergeeft. Jezus antwoordt de schriftgeleerden niet met nieuwe regelgeving, met dure woorden, maar met eenvoudige verhaaltjes, die gaan over mensen die zoeken in hun leven. Ze krijgen van Jezus geen moeilijke antwoorden, maar verhalen waarin we ons zelf mogen herkennen: hoe ga je om met een verloren familielid, gaan we zelf op zoek naar een ander, wat doen wij als de verloren zoon voor de deur staat, als een zwerver vraagt om hulp, als iemand aanbelt om een bijdrage, als gevraagd wordt om onze inzet voor zieken ouderen, buitenstaanders, asielzoekers. Jezus laat ons zelf het antwoord geven.
Steeds opnieuw aan ieder van ons wordt de vraag gesteld en vandaag op nationale ziekendag mogen we de zieken zeker in onze antwoorden betrekken. Gods liefde blijkt heel gewoon neer te dalen op mensen door ons luiterend oor, door onze schouderklop, door onze aandacht.
Lk, 15, 1 -32
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.
8 En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 9 En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” 10 Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’
11 Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl