Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: geroepen worden

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

geroepen worden

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (15e zondag jaar B)

Om een kastje of zoiets tegen de muur te schroeven kom je altijd minstens een hand te kort. Er is er een voor het vasthouden van de schroef, een voor de schroevendraaier en er zou er minstens nog een moeten zijn om het kastje vast te houden. Dat tekort geldt voor alle mensen om ons heen. Dan worden we opgeroepen om een handje te helpen door onze collega, door een van de kinderen of  de levenspartner om datgene waar we mee bezig zijn even te laten rusten en onze tijd , aandacht en energie te besteden aan het karwei van een ander. Als de verhoudingen goed zijn is dat heel gewoon. Waar alleen maar individualisten en egoïsten bij elkaar wonen daar is nooit sprake van "geroepen worden". Die mensen laten zich door niets en niemand manipuleren. Dat betekent letterlijk dat ze onhandelbaar zijn, maar meestal rekenen ze er wel op dat er medemensen zijn die zich geroepen voelen hen te helpen als dat nodig is.
Degene die een beroep op ons doet heeft een kleine of grotere opgave voor je klaar liggen.
    We lezen vandaag dat de profeet Amos te taak krijgt om van Godswege een boodschap over te brengen en in het evangelie zijn het de apostelen die worden opgeroepen door Jezus zelf om onreine geesten uit te drijven, zieken te zalven en te genezen. Zij worden er op uitgestuurd om de woorden en daden van Hem voort te zetten. Wij zijn er eigenlijk helemaal aan gewend dat belangrijke personen of instellingen een aparte man of vrouw in dienst hebben die namens hen het woord voert.
Natuurlijk had de president, het hoofd van politie of de brandweer het verhaal zelf kunnen vertellen. Daarom blijft datgene wát er gezegd wordt volledig onder de verantwoordelijkheid van degene die de opdracht heeft gegeven. Hoe hij het zegt is zijn eigen keuze, het zijn woorden van de woordvoerder.
Hetzelfde lijkt te gelden voor mannen of vrouwen die optreden in de naam van God. Zij zijn verantwoordelijk voor het feit hóe de goede boodschap overkomt. De inhoud van de boodschap is hun gegeven in de heilige schrift. De meeste mensen denken dat de predikanten door studie en wetenschap de bedoeling van de heilige schrift, de inhoud dus, kunnen achterhalen. Daar zit wel iets in, maar het is slechts ten dele waar. Als ze geen innige band hebben met hun Heer, dan blijft hun vertol­king leeg, inhoudloos. Menselijke woorden zonder zin! Volgens het evangelie van Marcus zegt Jezus letterlijk tot zijn twaalf leerlingen: 'Neem geen voedsel mee voor onderweg, geen reiszak, geen kopergeld en ook geen dubbele kleding.' Dat zijn allemaal menselijke zekerhe­den, die wel belangrijk kunnen zijn, maar zeker niet we­zenlijk voor de verkondiging.
Met andere woorden, we moeten de kracht van Gods woord zoeken in de inspiratie van het evangelie zelf en niet in allerlei kunstgrepen die de overtuigingskracht missen. Degene die spreekt in Gods naam moet de Heer laten spreken. De missionaris, de zendeling, de predikant, ja iedere volgeling van de Heer, moet spreken en handelen in Gods naam.
Want door Hem geroepen en uitgezonden
Als gelovige mensen zijn wij hier vandaag bij elkaar gekomen. Door ons doopsel zijn we geroepen, zijn we vol­geling geworden van de Heer. Als volgeling worden we ook door Hem uitgezonden, om in woord en daad te getuigen van het evangelie. De Heer zelf geeft de inhoud van zijn boodschap. Wij worden uitgenodigd om op ei­gentijdse wijze, in onze eigen woorden en daden, gestalte te geven aan die inhoud. Dit kan een aanleiding zijn er eens over na te denken hoe we dat vandaag gaan doen.

uit het Evangelie volgens Marcus 6,7-13

Jezus riep de twaalf bij zich, en begon hen twee aan twee uit te zenden, en Hij gaf hun macht over de onreine geesten.
Hij gebood hun om niets mee te nemen voor onderweg
dan een stok - geen brood, geen reistas, geen geld in de beurs -
wel sandalen aan te doen, maar geen twee stel kleren aan te trekken. Hij zei tegen hen:
'Als je bij iemand onderdak krijgt, blijf daar dan tot je weer verder reist. En als je ergens niet ontvangen wordt,
en ze luisteren niet naar jullie, ga daar dan weg,
en stamp het zand van je voeten: een getuigenis tegen hen!'
Ze gingen op weg en riepen op tot bekering.
Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl