Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: wraak of vergeving

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

wraak of vergeving

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Zondag 4 mei 2003(tweede zondag van Pasen jaar B)

Natuurlijk zijn u en ik vóór vrede en tegen oorlog en geweld. Maar hoe is dat als je thuis komt en alle deuren en kasten zijn opengebroken en alles van enige gelds- en gevoelswaarde is foetsie? Wat te doen als meteen na die ontdekking de dader vlak voor je auto wil oversteken? Remmen natuurlijk, maar toch wel even geaarzeld. Iemand van schuin tegenover heeft alle struikjes uit je tuintje getrokken en is vervolgens met vakantie gegaan. Dan val je niet per ongeluk in zijn nieuwe heg, maar is er is aarzeling. Tot in den treuren hebben we die vliegtuigen op de Twin Towers in New York zien invliegen. Misschien hebben we wel begrip voor een oorlogsverklaring aan het terrorisme, maar als je sterk bent is het moeilijk om gevoelens van wraak te onderdrukken.

Het is bekend dat bij de meest enthousiaste vredesactivist nog gevoelens van wraak opkomen al was het maar omdat de oproerpolitie zijn spandoek heeft afgenomen. Als ons iets wordt aangedaan hebben we soms de grootste moeite om wraakgevoelens te onderdrukken en menigmaal lukt dat niet eens.

Kwaad met kwaad vergelden heeft nog nooit iets goeds opgeleverd en toch zijn mensen daar slechts met moeite van te weerhouden.Ieder zinnig mens begrijpt dat het onmogelijk is een nieuwe samenleving op te bouwen als men na de val van een kwaadaardig regime iedereen die er aan meegewerkt heeft eerst te grazen gaat nemen. Wat te doen als de naamloze medestanders, medestanders om den brode, nu met gebogen hoofd afwachten? Het verleden wegleggen en opnieuw en anders beginnen. Als in een huwelijk elk onrecht of kwaad woord met gelijke munt wordt terug betaald, dan is er geen huwelijk, geen enkele samenleving meer mogelijk.

En zo komen we, met hoeveel tegenzin danook, terecht bij het uiterst christelijke begrip:"vergeving". In de eerste lezing van vandaag worden we gerust gesteld. Jezus van Nazareth, Gods geliefde Zoon, is zonder veel verzet van wie dan ook, vermoord en ondanks dat wil God met ons mensen verder. De schrijver Lucas begrijpt eigenlijk ook niet hoe je zoiets kunt vergeven en probeert dan die goddelijke vergevingsgezindheid te verklaren. "Jullie hebben uit onwetendheid gehandeld" en "God vond natuurlijk dat de Schriften moesten worden vervuld ". Maar vergeven is niet hetzelfde als de dader excuseren of de oorzaak ergens anders leggen. Vergeving is allereerst: afzien van wraak en pas dan kan en moet er nog een hele hoop volgen. Vergeven is accepteren wat er gebeurd is, de schuldige kennen, maar de kans geven om te herstellen. Jezus zelf heeft laten weten dat God zo met mensen omgaat. Van de dader wordt wel verwacht het anders te gaan doen; dat kan alleen bij een nieuwe kans.

In het Onze Vader leerde Jezus ons tot God bidden: "Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven". Daarmee wordt niet gezegd dat God nog iets van ons mensen kan leren als het om vergeven gaat. Wel wordt gezegd dat wij met onze schulden, fouten en tekortkomingen zullen behandeld worden zoals wij dat met onze medemens doen.

We weten dat zonder het afzien van wraak, zonder vergeving, de volgende oorlog wordt voorbereid, dat er dan geen toekomst mogelijk is, niet voor onszelf en niet voor anderen. Jezus staat plotseling weer midden tussen die vrienden die Hem kort tevoren allemaal in de steek lieten. Hij komt niet terug om wraak te nemen maar om te laten weten dat God aan mensen toekomst blijft geven als wij die ook aan elkaar geven.

Uit de Handelingen van de apostelen 3, 13-15.17-19

In die dagen zei Petrus tot het volk: 'De God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend, ofschoon deze geoordeeld had Hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt de heilige en gerechte verloochend, en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd. De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij getuigen. 'Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn messias zou sterven, heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u dus, en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl