Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Maria Tenhemelopneming 2001

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Maria Tenhemelopneming 2001

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Rond koninginnedag, maar ook wel eens tussentijds, worden medailles en lintjes uitgereikt. Iemand die daarvoor in aanmerking komt moet minstens enkele fans hebben die zo'n onderscheiding aanvragen bij de betreffende instantie. Wie in het strafregister staat maakt geen kans, maar voor de rest is het een kwestie van het opsommen van de grote daden waarop kan worden teruggewezen, daden verricht als soldaat, als ambtenaar, als direkteur of als bevlogen burger. De daden moeten ofwel in hoogte ofwel in tijdsduur enige indruk hebben gemaakt. Is dit alles het geval dan volgt een bericht in de geest van: "Het heeft hare majesteit de koningin behaagt... enzovoorts" en de medaille komt er aan. Het uitreiken gaat met enige plechtigheid gepaard waarbij nog eens de grote verdiensten worden opgesomd, eventueel nog wat aangedikt, want de verheffing boven de gemiddelde moet duidelijk zijn. We zeggen wel eens dat dan iemand zowat de hemel wordt in geprezen, maar dat kan natuurlijk niet, want daar hebben wij mensen niets over te zeggen en als we het al wel zouden kunnen dan wil de gedecoreerde graag nog even wachten met die hemel. Bovendien we weten nog steeds niet hoe die hemel er uit ziet, alhoewel we daar goed vertrouwen in hebben.

Hoe anders is de onderscheiding die aan de moeder van Jezus lang geleden is uitgereikt. Die onderscheiding begon bij de boodschap van de engel, maar in de zes eeuw werd door de paus aan haar toegekend wat de eerste christenen haar allang hadden toegekend. Als moeder van Jezus was zij toch wel de eerste die er voor in aanmerking kwam om in navolging van Jezus zelf aan de eeuwige dood te ontkomen. De toekenning is niet helemaal belangeloos, want daarmee wordt nog eens gezegd wat voor iedere welgeaarde christen is weggelegd. Natuurlijk hoorde toen en nu daar een toespraak bij, maar die hoefde niet eens door bevriende relaties te worden aangedragen. Ze stonden al in het oude gedeelte van de Bijbel, het Oude Testament, vermeld. De onderscheiding kwam van God zelf, de erkenning komt pas later en dan van mensen. Inderdaad wordt zij geprezen, maar niet om haar grote daden. Het is God die de grote daden verricht aan haar en zij is het die geprezen wordt om de kleine daden, om haar geringheid, haar eenvoud, haar vertrouwen en geloof. De kleine daden, eigenschappen en verdiensten van Maria worden uitgebreid opgenoemd in de oude litanie van Maria, later nog eens gezet in een liedje door Elly en Rikkert. Zij is de enige die moeder van Jezus is geweest, maar er zijn oneindig veel vrouwen meer die hun grootheid hebben gezocht en gevonden in diezelfde kleine daden van zorg en goedheid, zoals in die litanie vermeld. Wat wij normaal niet kunnen, doen we vandaag wel: We prijzen haar de hemel in, als moeder van Jezus, maar ook als koningin van de armen, troosteres van bedroefden, trouwe hulp en nog veel meer. Kleine daden van goedheid waartoe ieder van ons toe in staat mag worden geacht. Elke dag zijn er moedes, maar ook vaders die dat bewijzen We hoeven hun geen medaille toe te kennen, we hoeven ze niet de hemel in te prijzen. Dat laten we aan God zelf over. Maar elk jaar op 15 augustus, vandaag dus, prijzen we wel Maria de hemel in, in het vertrouwen dat wij, zij het in de achterhoede, zullen volgen.

Uit het evangelie volens Lucas

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep uit met luide stem: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is'. En Maria sprak: 'Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israƫl heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen'. Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde zij naar huis terug.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl