Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Ingepalmd

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Ingepalmd

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Als het ene land, al of niet met geweld, zomaar een stuk grondgebied van een ander land annexeert, inpalmt dus, dan stuit dat op verzet en terecht. "Dat is toch ontoelaatbaar brutaal, dit kan toch ook zo maar niet", vinden we. Omdat we zoiets ook meteen in de de gaten hebben, laten we het er ook niet bij zitten. Als de idealen en opvattingen van een ander zomaar worden ingepalmd en tot eigen bezit worden verklaard gaat dat meestal veel fijnziniger al is het even ontoelaatbaar.
Bijna elke dag wordt een of andere "regeerder" of bestuurder, of geleerde, geïnterviewd en de bloedernstige uitspraken zijn niet van de lucht. Op de achtergrond zien we dan een boekenkast vol ingebonden wetenschap of in kennelijk voortdurend geraadplaagde paperassen. Het is een manier om de inhoud te annexeren, al gaat die ver uit boven het gedachtengoed van de spreker. Voor wat daar niet in staat kunt u bij hem of haar terecht.
Af en toe duikt er een bijzondere mens op uit de massa, door bijzondere kennis, bijzondere idealen, bijzondere gaven. Dan wordt er al gauw gezegd: "Och, dat is toch gewoon de zoon van "Kees Olie" of de dochter uit Achterpadje 4. Die wordt dus ingepalmd, ingepakt en tot de inventaris gerekend, terwijl de persoon in kwestie zich ontwikkeld heeft tot een heel eind boven het maaiveld van de gemiddelde buurtgenoot.
Als begaafde, begeesterde mensen en hun idealen worden geannexeerd, onterecht en exclusief in bezit genomen dan is daar geen mogelijkheid meer voor een luisterend oor en open hart voor wat die werkelijk te bieden heeft. Daar is geen ruimte meer voor grote daden, laat staan voor wonderen. De wereld ligt ervoor open maar niet het eigen nest.

Zelfs onder christenen hebben we naam verworven met deze manier van doen. Als het een bakkersknecht is of een bisschop die de ideeën en idealen van Jezus Christus op overrompelende manier weet over te dragen. Dan is het slechts wachten op het moment waarop hij op z'n plaats gezet wordt door z'n omgeving of door hogere instanties. Hij wordt geestelijk geannexeerd, ingelijfd en ondergestopt. Wie een beetje de krant bij houdt kent ook de namen. Sommigen weten daar onderuit te spartelen. Als hun begeestering overslaat, hun aanhang groeit en niet meer te stuiten is dan kan het gebeuren dat de erkening algemeen wordt, maar wel na het overlijden van de held of heldin. Zo is het vele heiligen vergaan, zo vergaat het ook vandaag begeesterde christenen, niet alle, maar wel vele.

Inspirerende mensen vind je niet alleen onder christenen. Ook die zijn niet veilig, want het kan ze overkomen dat ze te horen krijgen: "Jij, ongelovig, nee hoor, je bent christelijker dan je denkt". Na zo'n poging tot overrompeling kan men slechts gillend weg rennen om lijf en geest te redden.

Al degenen die dit overkomt zijn wel in goed gezelschap. Het is Jezus van Nazareth die dit heeft ondervonden in zijn thuishaven, Nazareth. Maar Hij heeft onmiddellijk duidelijk gemaakt dat er niets viel te annexeren, Hij niet en ook zijn woorden en daden niet. Die waren er niet exclusief voor Nazareth, niet exclusief voor het Jodendom, voor niemand exclusief, ook niet exclusief voor de Rooms Katholieke Kerk of voor welke kerk dan ook. Wel inclusief, Oké. Dit is de heldere boodschap die de evangelist ons vandaag doorgeeft. Het is een waarschuwing aan "annexeerders", het is een bemoediging voor ieder die zelfstandig is blijven denken en doen in de geest van Jezus Christus. Dat zouden er nog veel meer mogen zijn.

Uit het evangelie volgens Lucas 4,21-30

In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken: "Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan". Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo vol van genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: "Is dat niet de zoon van Jozef?"Hij zei hun: "Natuurlijk zult gij mij dit spreekwoord voorhouden: Geneesheer, genees uzelf: doe al wat, naar wij vernamen, in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad". Maar Hij gaf er dit antwoord op: "Voorwaar ik zeg u: geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg: In de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en er een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er vele weduwen in Israël; toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te Serepta, in het gebied van Sidon. En in de tijd van Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman". Toen zij dit hoorden werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen Hem de stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te storten. Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl