Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: de leider

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

de leider

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Richard Schreurs

zondag 16 september 2012

de leider
Er is een nieuweling in de straat komen wonen.
Hij is nog alleen en dus is menigeen benieuwd wat dat voor iemand is.
Misschien is hij wel geschikt als voorzitter van de buurvereniging.
Hij is leraar en is ergens lid van de gemeenteraad geweest.
Schijnt een capabele man te zijn, maar hij is wel veeleisend en is daarom toch op een keer aan de kant gezet, weet iemand.
Hij is heel plezierig in de omgang en weet mensen echt wel ergens warm voor te maken, weet een ander.

Hij lijkt in zijn doen en laten veel op ... hoe heet ie ook weer, enfin, ook al weten we niet precies wat het voor iemand is, we kunnen hem in elk geval vragen voor dat voorzitterschap.

En dan opeens duikt er iemand op die het weet : ”die man, dat is ‘m helemaal, ik zal eens een gesprekje met hem voeren en dan komt het wel voor mekaar”.

En dan vindt dat gesprekje plaats en dan legt de nieuwkomer uit wat er voor een goede buurtvereniging allemaal komt kijken en hoe hoog de contributie tenminste moet zijn en dat de attendance van de leden minstens 60 procent moet zijn en zo voorts, enzovoorts.

Zo komen ze te weten wie hij is en de aanhang slinkt snel en weinig getrouwen blijven er over.

Zie hier wat er uit het evangelie van vandaag naar voren komt.
Jezus, als genomineerd leider, vraagt: “Wat vinden ze van me?".

Ja, hij heeft wel wat van Johannes de Doper.
Hij roept ook op tot bekering en kondigt een goede toekomst aan mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Nou, hij heeft meer van Elia.
Die wist voor etenswaar te zorgen toen er niets meer was en heeft ook een overleden kind weer ten leven gewekt.
Sommigen vinden dat Hij wel iets heeft van wat je bij alle profeten vindt: Hij bemoedigt, Hij inspireert, enzovoorts.
Tenslotte wordt de vraag voorgelegd aan een van zijn naaste medewerkers: ”En jij, Petrus, hoe denkt jij over mij? Antwoord: “Jij bent het helemaal, degene waar we al zo lang naar hebben uitgezien, de Messias”.

Jezus zegt daar niets op, maar vermaant om dit niet hardop te zeggen, want daar zou Hij meteen op aangevallen worden.
Petrus ziet het helemaal zitten: De Romeinen het land uit, Jezus de koning en de 12 apostelen bevelvoerders over de 12 stammen van Israël.
Jezus aanvaardt zijn leiderschap en legt dan uit hoe dat eruit gaat zien.
Inleveren is de boodschap, dienstbaarheid, knecht desnoods van iedereen, omzien naar de minsten en als beloning daarvoor wordt je uitgespuugd.
Hijzelf zal daar in voorgaan.

Maar dat is helemaal niet de bedoeling van Petrus en eigenlijk van niemand van ons.

Betekent Hem als leider aanvaarden dat je in die voetsporen moet gaan?
In die tijd waren er een heleboel die verder geen vragen stelden maar maakten dat ze weg kwamen.
Op zeker moment vraagt Jezus aan zijn leerlingen: “Willen jullie soms ook weggaan?"
Nee, dat doen ze niet, maar het is een geweldige domper op de onmiddellijke verwachtingen van grote triomf.

Het einde is bekend: Jezus vermoord.
Maar de erfenis, zijn erfenis, de blijde boodschap dat het Rijk Gods op handen is en binnen handbereik mits mensen bereid zijn in te leveren, die erfenis is gebleven.
Van ons wordt niet verwacht dat wij ons laten vermoorden.
Er zijn door de geschiedenis heen wel heel wat mensen geweest die dat ook over zich hebben laten komen, maar voor de gewone burger is dat toch wat al te fors.
Het gaat om het beginsel: toch wat willen en durven inleveren voor de ander.
We zijn geen Johannes de Doper, of Elia of een van de profeten of Jezus Christus.
We zijn christenen, maar dat moet wel hier en daar voor de dag komen. Amen.

Marcus 8,27-35
Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En onderweg vroeg Hij zijn leerlingen: `Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Ze zeiden Hem: 'Johannes de Doper, volgens anderen Elia, en weer anderen zeggen: "Een van de profeten." ' Hij vroeg hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?'
Petrus antwoordde Hem: `U bent de Messias.'
Hij verbood hun met iemand over Hem te spreken. Hij begon hun uit te leggen: de Mensenzoon moet veel lijden, Hij moet verworpen worden door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden, ter dood gebracht worden, en na drie dagen opstaan. Hij sprak hierover ronduit. Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen. Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen, keek hen aan en berispte Petrus:
`Weg daar, achter Mij, satan, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.' Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen:.
`Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap, zal het redden.’

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl