Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: heipalen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

heipalen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (4e zondag 40-dagentijd)

Ons leven lijkt in veel opzichten op een wankel gebouw. Door omstandigheden wiebelt het regelmatig zo hevig dat er af en toe een stuk in zakt als het al niet helemaal tegen de grond gaat.
Dat kan zijn door de dood van je vader die dwong tot voortijdig studie afbreken en gaan werken, of als het bedrijf waar je werkt failliet gaat. Meer dan eens is door een oorlog alles omvergegooid, zijn kansen te niet gedaan. Dat kan ook door kleine oorlogjes met mensen om je heen. Alle reden om moedeloos te worden, een treurzang te laten horen en bij de pakken neer te gaan zitten.
Toch doen lang niet alle mensen dat; zij laten een ander geluid horen bij dezelfde feiten: "Toen mijn vader stierf, besefte ik opeens wat er van mij verwacht mocht worden. Toen de oorlog uitbrak kwam ik opeens een stap dichter bij al diegenen, die alleen met heel hard werken een stuk verder kunnen komen. Toen mijn baas failliet ging zag ik een kans om voor mezelf te beginnen. en dat heb ik succesvol gedaan.
Zij die na tegenslagen er weer bovenop zijn gekomen, hoor je op hun oude dag soms in grote dankbaarheid terugkijken op het verloop van hun leven. Ze weten vaak niet wie ze moeten danken, hun man of hun vrouw of de mensen die ze zijn tegengekomen. Je kunt zeggen dat ze geluk hebben gehad OK, maar ze hebben dat geluk dan toch ook opgepakt.
Gelovige mensen houden toch altijd het gevoel dat ze nooit helemaal in de steek gelaten worden en durven daarom God te danken voor de mensen die hen hielpen, voor de omstandigheden die meewerkten. Ze hebben niet gewacht op een wonder, maar lieten in de mensen en die voorspoed Gods eeuwige nabijheid aan het licht komen.
Ons leven wiebelt regelmatig. Dan is het belangrijk of er goede heipalen onder staan.
In de eerste lezing van vandaag wordt gewezen op een uiterst belangrijke samenstelling daar van: Dankbaarheid, dankbaarheid voor de nieuwe cours die het leven heeft genomen en de nieuwe kansen die open kwamen te liggen.
We lazen van een bejaarde jood die terugkijkt op 70 jaar ballingschap. Hij weet zich te herinneren dat het in zijn eigen land vr de ballingschap een grote puinhoop was. Bij zijn terugkomst ligt er voor zijn jonge landgenoten een wildernis waarin ze vanaf niets kunnen beginnen. Hij klaagt niet over gemiste kansen. Hij is dankbaar voor een nieuwe toekomst die open ligt en zegt daarbij: Goddank.
Ieder van ons heeft wel eens voor zo'n keuze gestaan en zo niet dan komt dat nog wel.
Je kunt niet van iemand verwachten dat hij of zij dankbaar is voor het overkomen onheil, maar wel voor de nieuwe kansen.
Wie ontkomt er aan? Onverwacht wordt iemand ziek waarop we onze hoop hadden gesteld. Dan kunnen we gezamenlijk treurend naar een ingezakte pudding zitten kijken of een nieuwe taak en mogelijkheden oppakken. Zoiets gebeurt in een bedrijf, een familie en ook in een parochie. We kunnen verder, de heipalen eronder zijn goed: Goddank.

 


1 Kronieken 36,14.19-23
Ook de leiders van de priesters en het volk verzaakten voortdurend hun plichten, gaven zich over aan de verfoeilijke praktijken van andere volken en bezoedelden de tempel die de Heer in Jeruzalem geheiligd had. De Heer, de God van hun voorouders, waarschuwde hen bij monde van zijn boden, die hij telkens opnieuw naar hen toe zond omdat hij zijn volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoeden. Maar zij lachten Gods boden uit, minachtten zijn woorden en dreven de spot met zijn profeten, totdat de toorn van de Heer tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat niets hen meer kon helpen.
Ze staken de tempel van God in brand en haalden de stadsmuur van Jeruzalem neer. Ook alle paleizen werden in brand gestoken en gingen met kostbaarheden en al in vlammen op.  De mensen die aan het zwaard ontkomen waren, werden als ballingen naar Babyloni meegevoerd, waar ze de koning en zijn nakomelingen als slaven dienden totdat het rijk in handen viel van Perzi.  Zo ging in vervulling wat de Heer bij monde van Jeremia had voorzegd. Zeventig jaar bleef het land braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren.
 In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzi, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken: 'Dit zegt Cyrus, de koning van Perzi: Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer , de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich verzekerd weten van de hulp van de Heer , hun God, en daarheen gaan.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl